Veja fotos da final da terceira temporada de Phineas e Ferb

Divulgao / Disney

ltimos albuns
Comentar esta Galeria:
NomeComentrio
Email 
   
Comentrios
6Sc4A420ZoL - 4s2bs1n5@outlook.com

Tf4i nghÄ© vấn Äá» hf2a giải de2n tá»c rất dá» me0 cÅ©ng rất khf3. Vec sao ? Äảng cá»ng sản viá»t nam le0 nhe0 le3nh Äạo của viá»t nam, le0 ngÆ°á»i quản lfd cả nÆ°á»c viá»t nam, cf2n những ngÆ°á»i á» hải ngoại thec sao ? Há» khf4ng cf3 gec á» Viá»t Nam cả. Do Äf3 chá» cần nhe0 nÆ°á»c thật lf2ng hf2a giải, thá»±c ra cÅ©ng khf4ng cf3 gec to te1t Äe2u, chá» cần cho ngÆ°á»i nhe2n quyá»n de2n chủ thá»±c sá»±, ngÆ°á»i cf3 te0i Äược quyá»n tranh cá»­ & le3nh Äạo chứ khf4ng phải le0 ngÆ°á»i của Äảng CS hoặc những ngÆ°á»i the2n của há» thec ngÆ°á»i Viá»t Nam trong ve0 ngoe0i nÆ°á»c sẽ tá»± nhiean hf2a hợp thf4i. Dá» le0 nhÆ° vậy, nhÆ°ng ce1i khf3 le0 há» (Äảng CS VN) cf3 chá»u từ bá» quyá»n le3nh Äạo & quyá»n lá»±c của há» me0 há» gầy dá»±ng bấy le2u khf4ng ? Hẳn Äf3 le0 ce2u há»i khf4ng que1 khf3 Äá» trả lá»i. Má»t Äiá»u nữa le0 ce1c nhe0 le3nh Äạo của viá»t nam nf3i khf4ng Äi Äf4i vá»i le0m , Äf3 le0 sá»± thật. ÄÆ¡n cá»­ nhÆ° quyá»n tá»± do ngf4n luận Äược hiến phe1p quy Äá»nh thec quyá»n Äf3 cf3 Äược thá»±c thi Äầy Äủ hay khf4ng khi nf3 me2u thuẩn vá»i Äiá»u 88 bá» luật hecnh sá»± ? Bạn le0 má»t ngÆ°á»i Viá»t Nam, bạn cf3 de1m nf3i má»t Äiá»u gec Äf3 khf4ng Äược tá»t vá» ÄCS VN ? NhÆ° trang web ne0y le0 hf2a giải , nhÆ°ng tf4i vẫn khf4ng Äược tin tÆ°á»ng lắm, liá»u Äe2y cf3 phải le0 má»t ce1i bẩy Äá» Äiá»m tean những tiếng nf3i de2n chủ ? Tf4i khf4ng de1m df9ng browser becnh thÆ°á»ng me0 phải df9ng proxy Äá» tre1nh những rắc rá»i vá» sau. Má»t Äiá»u nữa, tf4i le0 con của má»t ngÆ°á»i lednh chế Äá» trÆ°á»c. Nếu chiến tranh TrÆ°á»ng Sa xảy ra & tf4i phải hy sinh cho tá» quá»c thec tf4i sẽ Äược gá»i le0 gec ? Con của má»t kẻ ngụy que2n ngụy quyá»n ? Äf3 le0 má»t sá» suy nghÄ© của tf4i. Nếu be0i ne0y của tf4i me0 Äược ÄÄng thec tf4i nghÄ© tÆ°Æ¡ng lai hf2a giải de2n tá»c the0nh cf4ng sẽ khf4ng xa Äe2u vec nhe0 nÆ°á»c lắng nghe thá»±c sá»±. NhÆ°ng .

KKx49Qr2 - scoyg256xw@outlook.com

That's a smart answer to a dilficuft question.

HuX0tFLH - zebcfu5b@hotmail.com

Me dull. You smart. That's just what I neeedd.

rlQsJo0VGq - zkyqfz6m9a@hotmail.com

Thanks guys, I just about lost it looinkg for this.

Click News

Assine nossa newsletter

Nome
E-Mail
Promoes

Sries de TV

De A a Z